Mats Ohlin Architectural Center
Special Performance - Guest-Gallery 5

Till index


 

 

  

Stellan Wiberg

Jag hade förmånen lära känna kultur­personen Stellan Wiberg för ett de­cenni­um sedan när jag be­drev ar­ki­tekt­verk­sam­het i Tors­hälla. Nu — våren 2013 — har Stellan en ut­ställ­ning med titeln "Ab­stra­her­ad ar­ki­tektur" på Ebeling­museet i sagda stad. Jag finner hans koncept väldigt intress­ant, då motiv­en fokus­erar på aspekt­en spatialitet eller det rumsliga. Man asso­cier­ar gärna till Gordon Cullen och dennes skild­ring­ar av rums­sekvens­er, även­ledes på ett abstra­herat där­med spatialt för­tyd­ligan­de sätt. Jag kan dess­utom finna be­rörings­punkter med K. G. Nilssons stock­holms­motiv, där de rums­liga för­håll­ande­na ges karaktär av färg och vertikala ytor ren­odlat.

Med Stellans tillåtelse före­visas hans målningar här i detta gäst­galleri. Ut­ställ­ning­en på Ebeling­museet pågår till den 14 april 2013.

(Infört 11 mars 13)

  

 

 

 

Abstraherad arkitektur

 

För omkring femton år sedan foto­graf­era­de jag miljon­pro­gram­mets ar­ki­tektur för en ut­ställ­ning på då­var­ande Faktori­museet.

Motiven hittade jag i Nyfors, Rå­bergs­torp och Lagers­berg.

Foto­grafier­na har jag nu kon­vert­erat till målade bilder.

En lek där arkitekturen om­vand­lats till ab­strakta kom­posi­tion­er.

Konst återger inte det synliga, säger Paul Klee. Konst synlig­gör.

Jag har i bild­er­na sökt synlig­göra det spel mel­lan volymer, rum och ytor, den dynamik som vi inte alltid upp­fattar, men som finns in­byggd och ut­trycks i ar­ki­tektur­en och i dess sam­spel med om­givande ele­ment.

Stellan Wiberg

 

 

 

 

1.

Här finns plats för Stellans eventuella kommentarer; eller för någon annans spontana inlägg — nu eller senare; möjligheten finns alltid!

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

På sin palett har Stellan endast färg­er­na vitt, svart, grått, rött, gult och blått. Den speci­ella svarta färg han an­vänd­er låter han sym­bolise­ra asfalt såväl som grönt gräs, efter­som den faktiskt har en viss grön­het i sig, säger han. Blandas denna svärta med vitt, framträder para­dox­alt nog den blå­grå nyans, som Stellan åter­ger himlen med. Så den är något av en magisk färg, denna svarta...!

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

Motivet är här Järn­torg­et med Nyfors­gat­an till höger, be­rätt­ar Stellan.

 

 

 

12.

Den röda rek­tang­eln är en av Stellan ab­stra­her­ad las­tbil, som just kom­mit ut från gatan vid den gula fasad­en.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 


© Stellan Wiberg och Mats Ohlin 2013-19   |   Senast uppdaterad