Välkommen till mitt
arkitekturcenter

 

Bästa besökare!

Du har kom­mit till ark­itekt Mats Ohlins hem­sida. Se­dan 1977, då jag tog min arki­tekt­ex­amen, har jag ar­betat i hu­vud­sak med bygg­nads­pro­jekter­ing, men även ut­tryckt mig en del gen­om när­ligg­ande bran­scher så­som de­sign, skriveri och il­lust­ra­tion. I mo­gen ålder har jag dess­utom fått för­mån­en att ut­öva be­döm­ning (criticism).
 
Många arki­ekt­er har hem­sid­or, och på de flesta pre­sen­ter­as vad just de arki­tekter­na kan och vill er­bju­da. Min hem­sida är lite spe­ciell, den är mera bio­graf­iskt upp­lagd. Genom att be­rät­ta om och visa vad jag har pro­ducer­at genom år­en, hop­pas jag kun­na för­med­la ett slags port­rätt av mig och mina aktivitet­er.

Klassiska arkitekturelement, hämtade ur Palladios arkitektur-traktat

Självporträtt 2009

                 Självporträtt 2009.

Klassiska
arkitekturelement,
hämtade ur
Palladios
arkitektur-traktat.

 

Läsanvisningar med mera

Jag presenterar min verksamhet inom de områden jag nämnde, så­ledes i projekt, illustrationer och sådant som jag har skrivit. Dessutom redo­visar jag ännu en viktig sektor nämligen arkitekturforskning. Här finner du redogörelser för de viktigaste av mina forskningsprojekt — pågående såväl som avslutade och även några ofullbordade. Den färskaste rubrik­en är bedömning; den är inte färdigredogjord ännu, men input pågår.

Några av mina mer seriösa (allvarstyngda) kolleger, jämte en och annan självföreställd högaktare av arkitektyrket därmed av oss arkitekter, må finna vissa av mina uttryck barnsliga rentav omogna. Men då vill jag förklara mig som så, att visst är jag barnslig, och det bjuder jag så gärna på — men framförallt förhåller det sig på det viset, att jag har en hel del unga läsare; sådana som just processar tankar om huruvida deras yrkes­val inför framtiden kunde vara just arkitekt­banan. Så inför dessa känner jag ett speciellt pedagogiskt ansvar.

 

Huvudrubrikerna finns samlade i menyn till höger. När du klickar på någon av dem, kommer du till rubrikens avdelning — som har en ny, avdelningsspecifik meny. Där kan du klicka dig vidare. Om du vill åter­vända hit till index, ges du två möjligheter. På titelsidorna till varje sekundär avdelning har jag lagt in en genväg till index — bara att klicka på, så kommer du tillbaks (men då öppnas det i ett nytt föns­ter). Annars går det bra att använda standardpilen uppe i webbläs­arens list för att ta dig åter; det skulle jag vilja säga är det tillförlit­ligaste. Ibland kan du dock råka ut för att komma till "vägs ände". Då är rätt beteende att stänga den sidan när du vill därifrån — så är du strax på den sida du besökte just innan.

Ytterligare några läsanvisningar kan vara nyttiga för dig. Min hemsida är ju uppbyggd med ramar. Där finns ett sidhuvud, en sidfot, och den högra menyraden. Ibland kan presentationsrutan bli för trång. Då går det att skrolla bort de omkringliggande listerna. Räcker inte detta, kan du trycka på "F11". Detta vet du säkert redan, men bara som en liten påminnelse.

Försumma inte möjligheten att få textinfo genom att föra musen över bilderna! Oftast har jag nämligen (förut) utelämnat "fasta" bildtexter, efter­som jag funnit denna interaktiva möjlighet mera up to date. Men — då jag på sistone (i skrivande stund år 2019) kan se att läsplattor inte lika lätt tar till sig bildtexter på detta viset som datorer gör, har jag nu börjat ett systematiskt arbete med att, som komplement, skriva ut bildtexterna i "klartext". Ett drygt jobb, men jag anser det vara mödan värt.

Som vinjetter till de olika sidorna har jag här och var bäddat in video­sekvenser med olika gitarrmusiker, vilka alla hör till mina favoriter. Egentligen skulle jag ha velat svara för underhållningen själv, men över­låter den nu ändå till dessa proffs, då jag inte på långa vägar kom så långt som de har gjort i detta fantastiska instruments hanterande.

Med tiden har jag kommit att frångå det första stränga urvalet, och fogar numera in musik av alla slags genrer. Jag försöker så gott det kan gå hit­ta passande bakgrundsmusik till aktuell sida. Ett städse pågående ar­bete, som förhoppningsvis kan bli allt bättre! - I mån av tid och intresse, lyssna gärna, och låt musikvideon inspirera din läsning av texten!

 

Till sist en upplysning om webbplatsens säkerhet. Sidan är säker. Ibland kan det dock uppe i söklisten framför webbadressen stå "Inte säker". I sådana fall är adressen inte inskriven komplett. Rätt adress är

https://matsohlin.se

 

 

Musik-
video

 

Musik-
video

 

Sidan är under konstruktion.

 

Läs min arkitektblogg!
Läs min yrkesbiografi!

 

 


© Mats Ohlin 2009-21   |   Senast uppdaterad