FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

Hem Teori Stadsbyggandets
historia
Städers byggnads-
historik
Exempel Bibliotek Kontakt

 

 

Välkommen till
Forum för Områdesplanering

 

Begreppet områdesplan myntades i Plan­genom­förande­ut­redning­ens betänkande 2013, En effektivare plan- och bygglovsprocess. Tanken var att områdesplan skulle ingå i den reviderade plan- och bygglag, som blev gällande i juni 2014. Dock lyftes just det avsnitt som berör områdesplan ut, och återremitterades till Bostads­dele­ga­tionen för fort­satt utredning, för att kort därpå försvinna helt.

Den hemsida du just har kommit till, Forum för Om­rådes­planer­ing, har ett enda syfte: den vill försöka levandegöra begreppet områdesplan; utforska vad det kan innebära och se vilka möjligheter som kan öppna sig. Den vill så att säga bygga upp en föreställningsvärld kring denna nya plan­er­ings­nivå — som en beredskap och en hjälp för alla som kan tänkas komma i beröring med det.

 

Mats Ohlin Helena Brobäck
Mats Ohlin och Helena Brobäck

 

Vi som driver detta utvecklingsarbete heter Helena Brobäck och Mats Ohlin, två arki­tekter med stort intresse för stads­plan­er­ing.

Sajten är inte färdigkonstruerad ännu, men arbete pågår — resultat kommer fort­löpande. Under tiden, besök gärna vår Facebooksida, Områdesplan Eskilstuna!

... Men om du ändå skulle vilja följa uppbyggnadsarbetet, så — välkommen in på ett studiebesök!

 

Vänliga hälsningar
Helena och Mats

 

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-19