Mats Ohlin Architectural Research

Till index


 

Ö V R I G   F O R S K N I N G

Här redovisas "övrig forskning". Den­na inne­bär i det­ta fall ut­kast, för­sök till essä­er, lik­som annat forsk­nings­material som jag genom åren utfört på min kam­mare, men av olika skäl inte hittills vidare redo­vis­at.

Jag vill själv själv ställa som krav att materi­al­et bör ha nått en viss verks­höjd för att platsa här. Det ska så­led­es vara i viss mån läs­värt.

 

 

Klassisk arkitektur och klassicismens idé

Först ut en ut­red­ning om klas­sicism­en och dess hypo­tetiska ur­sprung, som jag fann all­deles ny­ligen, mest av en slump, på ett usb-minne i vilket jag för åt­skil­liga år sedan fört över gamla doku­ment från disket­ter. Nu på distans i tiden, när jag år 2013 läser vad jag skrev år 2002 således för elva år sedan, kan jag finna detta mitt ar­bete till vis­sa del­ar intressant — även om där också blottläggs en och annat naiv och tveksam fundering... Men det är ju ändå ett utvecklingsprojekt!

Till sin karaktär är detta skrivna i mångt och mycket spekula­tivt; en genre som jag all­tid har gil­lat att be­fin­na mig i, så det får jag be läs­ar­en att stå ut med!

Gå till uppsatsen!

 

 

Gadamer

Nästa bidrag inom ramen för "övrig forskning" är mitt försök till tolkning av Hans-Georg Gadamers filosofi. Gadamer anses som hermeneutikens kanske främste ideolog och forskare, så jag gör det ju inte precis lätt för mig. Men det är värt ett försök ändå!

Mitt tolkningsarbete pågick under våren 2014, alltmedan jag läste hans av Pehr Sällström nyöversatta bok Konst som spel, symbol och fest, jämte hans huvudarbete Sanning och metod.

Gå till uppsatsen!

 

 

 

Fortsättning följer...!

 

 


© Mats Ohlin 2013-19   |   Senast uppdaterad