Mats Ohlin Architectural Center
Special Performance - Writers

Till index

 

I denna avdelning presenteras upp­satser från gäst­skrib­ent­er!
 
(Tveka inte att höra av dig, om du vill in­kom­ma med ett alster!)
 
I dags­läg­et kan vi glädja oss åt sex ex­klusiva bidrag, ett från Peter Sitell med ett fysisk/filosofiskt inne­håll; och ett från Agneta Roisko där hand­ling­en ut­spel­ar sig i ett arke­typ­iskt myt­iskt land­skap. Det tredje bi­drag­et är en liten dikt­sam­ling jämte en kort novell från Kerstin Blom­kvist. Och bi­drag num­mer fyra är Ingrid Eriks­sons mycket starka in­blick i ett lev­nads­öde. Det femte bi­draget kom­mer från Johan­na Ek­roth och skild­rar på ett med­ryck­an­de sätt såväl en ung män­niskas kamp som en mogen män­niskas existent­iella tankar. Det sjät­te bi­drag­et är Helena Bro­bäcks och ut­gör ett kapitel ur hen­nes mycket läs­värda odyssé En sköld­pad­das dag­bok.
 

 

  

 
Gästskribent 1 - Peter Sitell
 
Gästskribent 2 - Agneta Roisko
 
Gästskribent 3 - Kerstin Blomkvist
 
Gästskribent 4 - Ingrid Eriksson
 
Gästskribent 5 - Johanna Ekroth
 
Gästskribent 6 - Helena Brobäck
 
Gästskribent 7 - Finns ännu ej
 

  

 

 


© Mats Ohlin 2009-13